ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,447 ครั้ง
ขณะนี้ 36 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอโกสัมพีนคร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07258 ท่าคูณ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

50.00% 6/12

07259 หนองแดน ,สอ.
 

100.00% 17/17

 

52.94% 9/17

07261 โกสัมพี ,สอ.ต.
 

87.50% 7/8

 

37.50% 3/8

07262 ท่าพุทรา ,สอ.
 

100.00% 15/15

 

100.00% 15/15

07263 โนนสมบูรณ์ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

0.00% 0/5

07264 เกาะรากเสียด ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

22.73% 5/22

07265 ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

58.33% 7/12

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.
 

60.00% 9/15

 

13.33% 2/15

รวมทั้งอำเภอ
 

92.52% 99/107

 

43.93% 47/107