ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

รู้จักผู้บริหาร

“ นางรักชนก นากปุณบุตร ”

ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

  Go to web kpo

Buildings

" คณะผู้บริหาร "

รองประธานฯ

นางสมศิริ ศัลยพงษ์


เลขาฯ

นางมลวิภา กาศสมบูรณ์

CONTACT

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com