สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 14 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน


Untitled Document