สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 13 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document