สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 14 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


Untitled Document