สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 13 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document