สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
อนุศักดฺิ์ เพชรัตน์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อรอุษา อินทพงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สายรุ่ง สำนักโนน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลมโชย กิ่งวาที  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา นิ่มตรง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สัมฤทธิ์ วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปิยะนุช กาป่า  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จิราวรรณ หมอนอินทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ธัญภัทร ผู้รุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document