สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07156 ทรงธรรม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
เลิศฤทธิ์ ศรีประชุม  
คนงาน ปฏิบัติงาน
ปณัสญา กันภูมิ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
ผาสกุล นันท์ลินี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุวัฒน์ ไพรสิงห์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภารดี ปลั่งดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document