สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07163 คณฑี ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ติยานันท์ วันมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุนิษา แขจันทร์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
พิศิษฐ์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรพรรณ ครุฑสุวรรณ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document