สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07168 คลองแม่ลาย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ธันวนัทธ์ งอกศักดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธันวดี บวรสิริยานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document