สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07171 หนองกรด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
จิตรลดา ศรีสงคราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรรณา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณภา ปัญญาไว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พัชรา ปัทมะเสวี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กฤษณา เกิดพรสวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document