สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07173 บ้านใหม่เจริญพร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ดาหวัน ดีบ้านใหม่  (ลาออก)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดาหวัน ดบ้านใหม่  (ลาออก)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมฤกษ์ สารียัง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ดวงจันทร์ รอดสกุล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นฤมล เพชรัตน์  (ลาออก)
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ชนัญชิดา โต๊ะลายเทศ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document