สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สมัชชา โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุริยกานต์ ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
อนันต์ ดิบดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิมพิไลย์ ศิลาเงิน  
แพทย์แผนไทย
กรรนิกา ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประจวบ ยิ้มศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กานต์กนิษฐ์ เขื่อนแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนมยงศ์ กองเงิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document