สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
กานต์กนิษฐ์ เขื่อนแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนมยงศ์ กองเงิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรนิกา ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนันต์ ดิบดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ประจวบ ยิ้มศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุริยกานต์ ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมัชชา โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิมพิไลย์ ศิลาเงิน  
แพทย์แผนไทย


Untitled Document