สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล
ธนัชวรัญชน์ เรืองศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จุฑามาส สิทธิ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เบญจพร มีเศรษฐี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทนงศักดิ์ สะสม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ ก้อนสันทัด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document