สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07197 ดอนแตง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
จตุพงษ์ ระวังภัย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพัฒตรา ปรารมภ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพันธุ์ สมสร้าง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ศิริรัตน์ พิมพา  
ทันตาภิบาล


Untitled Document