สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07205 วังหามแห ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
วิลาวรรณ เขน่วม  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
เสาวลักษณ์ บุญชิด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ศุภิลักษณ์ วินิจสร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วันเฉลิม ฤทธิมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ณัฐพงศ์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิวพร พวงดอกไม่้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชฎาพร สังข์ขาว  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชิดชนก สุนทรแสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อนงค์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document