สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07205 วังหามแห ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ศุภิลักษณ์ วินิจสร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ณัฐพงศ์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนงค์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชฎาพร สังข์ขาว  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิลาวรรณ เขน่วม  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วันเฉลิม ฤทธิมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
เสาวลักษณ์ บุญชิด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชิดชนก สุนทรแสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ศิวพร พวงดอกไม่้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document