สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07220 หนองผักหนาม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
จีระพันธุ์ นิ่มตรง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธิติชัย บัวขม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บำรุง บัวหลวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปุณยวีร์ โพธิ์ศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document