สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วีระชัย สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พันศักดิ์ ปีมะณี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สมฤทัย นุตโยธิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สันติ แซ่อึ้ง  
แพทย์แผนไทย
นารีรัตน์ มาพันนะ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธนารีย์ พัดวี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาลี พุกศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิทูล พลอยศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา นาจารย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document