สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สันติ แซ่อึ้ง  
แพทย์แผนไทย
ธนารีย์ พัดวี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พันศักดิ์ ปีมะณี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วิทูล พลอยศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาลี พุกศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สมฤทัย นุตโยธิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วีระชัย สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นารีรัตน์ มาพันนะ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุพัตรา นาจารย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document