สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07232 คลองพิไกร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ชัยฤกษ์ สีหะกุลัง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
จุฑามาศ กุลคิด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาธิยา สุพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ยุทธนา รอดจันทร์  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
สุวรรณา จัดกสิการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document