สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07238 หนองหลวง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
เจษฎา เกตุวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จารุวรรณ เจนจบ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรรณา อุ่นจิตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทวี ธูปขุนทศ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เมฆินทร์ มีสด  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทักษิณ ศิลพงษ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document