สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ศิริพร ประสิทธิ์กสิกรณ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
มลพิลา ทรงกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
วสันต์ นาคสนธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
แววตา พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรนภา เตจ๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันโชค อารี  (เกษียณ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ดวงพร จำปาเทศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุกฤษณ์ ฤทธิพันธุ์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน


Untitled Document