สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
มลพิลา ทรงกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
วันโชค อารี  (เกษียณ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พรนภา เตจ๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงพร จำปาเทศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศิริพร ประสิทธิ์กสิกรณ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
สุกฤษณ์ ฤทธิพันธุ์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
แววตา พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วสันต์ นาคสนธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document