สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07254 ชายเคือง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สมพร สามล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อมรรัตน์ แก้วสุขา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจวรรณ วีระพันธ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วารุณี สุทา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มานะ เพ็งยิ้ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document