สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07265 ลานดอกไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
วารุณี คร่ำสุข  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
พิทัย แพบัว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศนิชา แก่งศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กุลนิษฐ์ มีนรินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทนา ป้อมปราการ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชรตน์ มหาวิไล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพชรนิภา โพธิ์นิ่ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document