สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07265 ลานดอกไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
วารุณี คร่ำสุข  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
กุลนิษฐ์ มีนรินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิทัย แพบัว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เพชรนิภา โพธิ์นิ่ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document