สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 126 คน
มีรูปประจำตัว 117 คน
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เจริญพันธุ์ รัติการณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พวงพยอม นาคบาตร  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ


Untitled Document