สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 131 คน
มีรูปประจำตัว 122 คน
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เจริญพันธุ์ รัติการณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรทิพย์ ชนะภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
อภิวัชร์ จองไพจิตรสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
จุฑาวุฒิ ไทพาณิชย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
พวงพยอม นาคบาตร  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
เทวัน คงสบาย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
รุจิดารีย์ แก้ววิเศษรัฐกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document