สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11234 ลานกระบือ ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 104 คน
มีรูปประจำตัว 74 คน
เพ็ญพร คำมา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สราวุธ สุรเดช  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
ธารารัตน์ อ่อนอินทร์  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
ธิดารัตน์ คำบรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร์เพ็ญ แย้มสรวล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ศิญารัตน์ เสตะจันทน์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จารุณี เจนจบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชวลิต อนุรักษ์แดนไทย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ทัตต์ดนัย สุวรรณคนธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เสถียร เกิดพันธ์  
ลูกมือช่าง
กมลวรรณ ทองงาม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ชลธิชา คำประคอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ศิวนุช อาภรณ์พานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สิริพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธีมาพร จันทร์ศรี  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ภาวิณี นกทอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
ดลนภัส ป่วนสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิ์ บุญโท  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ภูนรินทร์ ชุมสายณอยุธยา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รสิตามาแสง มาแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิกานดา เม่นขาว  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
มะลิวัลย์ โชติน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทรงชัย สุมทรัพย์  
พนักงานขับรถยนต์
ขนิษฐา แก้วเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนวิทย์ แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
รัตติยา วัตติเสรั  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ธีรพงศ์ ตัญเจิญสุขจิต  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
มณธิชา จันทร์พงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กนกเนตร สอนสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุวรรณี ใจชื้น  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จิรเดช พุฒตาลดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อุษา อ่อนนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศรัณญา ทิพย์ศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จเร จันทร์เล็ก  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
ภัทราภรณ์ มีศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐกิตติ์ ทับโต  
พนักงานพิมพ์ดีด
เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มีชัย พัชนี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤษณะ ปิติภากร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
รชต กุญชรชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศศิภา พิมพ์สอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นีรนุช เพ็งนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ครรชิต สุริโย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
กานดา ทองรักษ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เทียนชัย วัชรพงศ์อนันต์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
คณิตา หมอกเฆ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุสิริ อาจสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงพร ผดุงพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรพรรณ จันมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิจิตรา จงแจ้ง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มัลลิกา ชำนาญเสือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุจิตรา ทับทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศศิกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อุทุมพร ทองจิตติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เรือศรีจันทร์ กนกวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สิวินีย์ สุวรรณพัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชราภรณ์ บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ภครวรรณ วงษ์สวัสดิ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รัตนา เรืองโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัตนา พรมบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุข
วรุฒ คงเพชรดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ทับทิม อินจันทร์  
เจ้าพนักงานธุรการ
จักรพันธ์ จงวัฒนะคงคา  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุวัฒน์ สุขขี  
เภสัชกร ชำนาญการ
เหมณิชากร หนองหลวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรกานต์ ฉิมมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ธิญาดา มทำมา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วิชัย แปงเครือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อนันต์ นาคี  
พนักงานซักรีด ปฏิบัติงาน
วิทยา ส่งล่า  
พนักงานขับรถยนต์
ยุวดี ศรีโสภา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
จุฬารัตน์ โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชวนพิศ น้อยม่วง  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
จตุพร เหลี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ลัดดา นวลทิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
พิชญ์ หรรษาศิริพจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กรรณิการ์ เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สิริธนันท์ เจริญวิกกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จุรีพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรรณา บุญประเสริฐ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รอดกสิกรรม จันทร์จิรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
เรณู เจนจบ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณัฎฐนิชา ครุฑพาหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพา แออ่วม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุพิน จุลพันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
รักเกียรติ แย้มสรวล  
พนักงานขับรถยนต์
ปัญญา ศรีกองหนุน  
เจ้าพนักงานสถิติ
เกวลิน นกผึ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
โสพิศ ปิ่นเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กานดา วัชรพงศ์อนันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
วิมลยา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มณชนก พระสุวรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จันทร์ทิพย์ ไชยวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันทนีย์ นามจิต  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
สมนึก ประหยัด  
คนงาน ปฏิบัติงาน
อารีย์ อุดมวรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วรรณา รัตนพรพิรุฬห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิวาพร พิมพ์ประเสริฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รอน จันคง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


Untitled Document