สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11234 ลานกระบือ ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 104 คน
มีรูปประจำตัว 74 คน
สิริพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กรรณิการ์ เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รสิตามาแสง มาแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิ์ บุญโท  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
รัตนา เรืองโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิดารัตน์ คำบรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กานดา ทองรักษ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
รอดกสิกรรม จันทร์จิรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เหมณิชากร หนองหลวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนันต์ นาคี  
พนักงานซักรีด ปฏิบัติงาน
เรือศรีจันทร์ กนกวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธารารัตน์ อ่อนอินทร์  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
สราวุธ สุรเดช  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
ศศิภา พิมพ์สอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รัตติยา วัตติเสรั  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สมนึก ประหยัด  
คนงาน ปฏิบัติงาน
จเร จันทร์เล็ก  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
ศิวาพร พิมพ์ประเสริฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มณธิชา จันทร์พงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลัดดา นวลทิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลธิชา คำประคอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
ณัฎฐนิชา ครุฑพาหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันทนีย์ นามจิต  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ยุวดี ศรีโสภา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
เพ็ญพร คำมา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สิริธนันท์ เจริญวิกกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ชวนพิศ น้อยม่วง  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
ธีรพงศ์ ตัญเจิญสุขจิต  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ทัตต์ดนัย สุวรรณคนธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ยุพิน จุลพันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วิมลยา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จารุสิริ อาจสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมลวรรณ ทองงาม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุวัฒน์ สุขขี  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุจิตรา ทับทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รัตนา พรมบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุข
วรกานต์ ฉิมมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จันทร์ทิพย์ ไชยวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มีชัย พัชนี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
รอน จันคง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ดวงพร ผดุงพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิชัย แปงเครือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รักเกียรติ แย้มสรวล  
พนักงานขับรถยนต์
ขนิษฐา แก้วเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จุฬารัตน์ โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จันทร์เพ็ญ แย้มสรวล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุวรรณี ใจชื้น  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จิรเดช พุฒตาลดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อุทุมพร ทองจิตติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทยา ส่งล่า  
พนักงานขับรถยนต์
จตุพร เหลี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชวลิต อนุรักษ์แดนไทย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เรณู เจนจบ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วรุฒ คงเพชรดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วิกานดา เม่นขาว  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
กฤษณะ ปิติภากร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ดลนภัส ป่วนสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กานดา วัชรพงศ์อนันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ธีมาพร จันทร์ศรี  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
พิมพา แออ่วม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รชต กุญชรชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
พรพรรณ จันมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัทราภรณ์ มีศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิจิตรา จงแจ้ง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ศิญารัตน์ เสตะจันทน์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ศิวนุช อาภรณ์พานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภาวิณี นกทอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
นีรนุช เพ็งนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณา บุญประเสริฐ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ปัญญา ศรีกองหนุน  
เจ้าพนักงานสถิติ
ทับทิม อินจันทร์  
เจ้าพนักงานธุรการ
มัลลิกา ชำนาญเสือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วารีวัณน์ ภุมรินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จารุณี เจนจบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศศิกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มณชนก พระสุวรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กนกเนตร สอนสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อุษา อ่อนนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศรัณญา ทิพย์ศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชญ์ หรรษาศิริพจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
โสพิศ ปิ่นเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ครรชิต สุริโย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
บุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
จุรีพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อารีย์ อุดมวรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชราภรณ์ บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข
เสถียร เกิดพันธ์  
ลูกมือช่าง
จักรพันธ์ จงวัฒนะคงคา  
นักวิชาการสาธารณสุข
คณิตา หมอกเฆ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทรงชัย สุมทรัพย์  
พนักงานขับรถยนต์
สิวินีย์ สุวรรณพัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนวิทย์ แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ณัฐกิตติ์ ทับโต  
พนักงานพิมพ์ดีด
เกวลิน นกผึ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
เทียนชัย วัชรพงศ์อนันต์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธิญาดา มทำมา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วรรณา รัตนพรพิรุฬห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มะลิวัลย์ โชติน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภครวรรณ วงษ์สวัสดิ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


Untitled Document