สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11234 ลานกระบือ ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 96 คน
มีรูปประจำตัว 67 คน
วิชัย แปงเครือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กรรณิการ์ เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รสิตา มาแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัตต์ดนัย สุวรรณคนธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณา บุญประเสริฐ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
จักรพันธ์ จงวัฒนะคงคา  
นักวิชาการสาธารณสุข
สิริพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฎฐนิชา ครุฑพาหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วงษ์สวัสดิ์ ภครวรรณ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เกวลิน นกผึ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
รัตติยา วัตติเสรั  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วิทยา ส่งล่า  
พนักงานขับรถยนต์
อารีย์ อุดมวรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เสถียร เกิดพันธ์  
ลูกมือช่าง
ธนวิทย์ แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
บุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
จเร จันทร์เล็ก  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
ภาวิณี นกทอง  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
ทรงชัย สุมทรัพย์  
พนักงานขับรถยนต์
รัตนา พรมบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธีรพงศ์ ตัญเจิญสุขจิต  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
จุฬารัตน์ โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุทธิ์ บุญโท  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จารุณี เจนจบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
มัลลิกา ชำนาญเสือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มณชนก พระสุวรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พรพรรณ จันมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ครรชิต สุริโย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
คณิตา หมอกเฆ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธารารัตน์ อ่อนอินทร์  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
กมลวรรณ ทองงาม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ธีมาพร จันทร์ศรี  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
มะลิวัลย์ โชติน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิมลยา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศศิภา พิมพ์สอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วารีวัณน์ ภุมรินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เทียนชัย วัชรพงศ์อนันต์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศศิกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทับทิม อินจันทร์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ปัญญา ศรีกองหนุน  
เจ้าพนักงานสถิติ
มณธิชา จันทร์พงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ยุวดี ศรีโสภา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
จิรเดช พุฒตาลดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อุษา อ่อนนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิวนุช อาภรณ์พานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ดวงพร ผดุงพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันทนีย์ นามจิต  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
จุรีพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กานดา ทองรักษ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สุวัฒน์ สุขขี  
เภสัชกร ชำนาญการ
จตุพร เหลี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
มีชัย พัชนี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ชลธิชา คำประคอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
ชวลิต อนุรักษ์แดนไทย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุจิตรา ทับทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เรณู เจนจบ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
เพ็ญพร คำมา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุวรรณี ใจชื้น  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เรือศรีจันทร์ กนกวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สิริธนันท์ เจริญวิกกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อนันต์ นาคี  
พนักงานซักรีด ปฏิบัติงาน
จันทร์ทิพย์ ไชยวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิวินีย์ สุวรรณพัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวนพิศ น้อยม่วง  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
จารุสิริ อาจสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชญ์ หรรษาศิริพจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วรุฒ คงเพชรดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณา รัตนพรพิรุฬห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชราภรณ์ บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข
พิมพา แออ่วม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุทุมพร ทองจิตติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
โสพิศ ปิ่นเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศรัณญา ทิพย์ศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รชต กุญชรชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
เหมณิชากร หนองหลวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลัดดา นวลทิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิวาพร พิมพ์ประเสริฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดลนภัส ป่วนสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐกิตติ์ ทับโต  
พนักงานพิมพ์ดีด
สมนึก ประหยัด  
คนงาน ปฏิบัติงาน
นีรนุช เพ็งนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุพิน จุลพันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ศิญารัตน์ เสตะจันทน์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ภัทราภรณ์ มีศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิจิตรา จงแจ้ง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สราวุธ สุรเดช  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
กฤษณะ ปิติภากร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วรกานต์ ฉิมมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รัตนา เรืองโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รักเกียรติ แย้มสรวล  
พนักงานขับรถยนต์
ธิดารัตน์ คำบรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รอน จันคง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


Untitled Document