สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11234 ลานกระบือ ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 102 คน
มีรูปประจำตัว 72 คน
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธารารัตน์ อ่อนอินทร์  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ทัตต์ดนัย สุวรรณคนธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร์ทิพย์ ไชยวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงพร ผดุงพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วารีวัณน์ ภุมรินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เหมณิชากร หนองหลวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิทยา ส่งล่า  
พนักงานขับรถยนต์
ทรงชัย สุมทรัพย์  
พนักงานขับรถยนต์
มะลิวัลย์ โชติน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เรณู เจนจบ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วิชัย แปงเครือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มณชนก พระสุวรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศิญารัตน์ เสตะจันทน์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
สราวุธ สุรเดช  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
รชต กุญชรชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
ครรชิต สุริโย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ภาวิณี นกทอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
จารุณี เจนจบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
อนันต์ นาคี  
พนักงานซักรีด ปฏิบัติงาน
จักรพันธ์ จงวัฒนะคงคา  
นักวิชาการสาธารณสุข
สมนึก ประหยัด  
คนงาน ปฏิบัติงาน
เกวลิน นกผึ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ขนิษฐา แก้วเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิมลยา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วันทนีย์ นามจิต  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กานดา ทองรักษ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ภัทราภรณ์ มีศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จตุพร เหลี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิมพา แออ่วม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชญ์ หรรษาศิริพจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤษณะ ปิติภากร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธีรพงศ์ ตัญเจิญสุขจิต  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
มณธิชา จันทร์พงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นีรนุช เพ็งนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิวินีย์ สุวรรณพัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รัตติยา วัตติเสรั  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุจิตรา ทับทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ยุพิน จุลพันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ดลนภัส ป่วนสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โสพิศ ปิ่นเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จุฬารัตน์ โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
บุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
ยุวดี ศรีโสภา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
พัชราภรณ์ บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข
เทียนชัย วัชรพงศ์อนันต์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
รัตนา พรมบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิกานดา เม่นขาว  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธิญาดา มทำมา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รักเกียรติ แย้มสรวล  
พนักงานขับรถยนต์
อุทุมพร ทองจิตติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพ็ญพร คำมา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทร์เพ็ญ แย้มสรวล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กมลวรรณ ทองงาม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ลัดดา นวลทิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลธิชา คำประคอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
กานดา วัชรพงศ์อนันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ภครวรรณ วงษ์สวัสดิ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รอน จันคง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ศิวนุช อาภรณ์พานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จุรีพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ จันมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จารุสิริ อาจสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เสถียร เกิดพันธ์  
ลูกมือช่าง
กรรณิการ์ เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิจิตรา จงแจ้ง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ธนวิทย์ แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สิริพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธีมาพร จันทร์ศรี  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ศศิกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มัลลิกา ชำนาญเสือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ทับทิม อินจันทร์  
เจ้าพนักงานธุรการ
จเร จันทร์เล็ก  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
สุทธิ์ บุญโท  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ธิดารัตน์ คำบรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรกานต์ ฉิมมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วรุฒ คงเพชรดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สิริธนันท์ เจริญวิกกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุวรรณี ใจชื้น  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ศศิภา พิมพ์สอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
คณิตา หมอกเฆ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รสิตามาแสง มาแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มีชัย พัชนี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐกิตติ์ ทับโต  
พนักงานพิมพ์ดีด
ศิวาพร พิมพ์ประเสริฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัญญา ศรีกองหนุน  
เจ้าพนักงานสถิติ
วรรณา รัตนพรพิรุฬห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวนพิศ น้อยม่วง  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
ณัฎฐนิชา ครุฑพาหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณา บุญประเสริฐ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
อุษา อ่อนนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรเดช พุฒตาลดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เรือศรีจันทร์ กนกวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อารีย์ อุดมวรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวลิต อนุรักษ์แดนไทย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รัตนา เรืองโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวัฒน์ สุขขี  
เภสัชกร ชำนาญการ
ศรัณญา ทิพย์ศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document