สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14041 โพธิ์เอน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
กมลฉันท์ เทพเทพา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ณัฐพล โพธิ์กลิ่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
รดาณัฐ เวฬุวันใน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุธีร์ ชมชื่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พัตสร เพชรทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นางสาวสุรีรัตน์ สุขเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document