สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14041 โพธิ์เอน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
สุธีร์ ชมชื่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กมลฉันท์ เทพเทพา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
wilai saenya  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พัตสร เพชรทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ณัฐพล โพธิ์กลิ่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวสุรีรัตน์ สุขเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รดาณัฐ เวฬุวันใน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document