สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28009 เทศบาลพรานกระต่าย,ศุนย์บริการฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
นางสาวณัฏยา บดีรัฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประภาพรรณ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์  
เจ้าพนักงานธุรการ


Untitled Document