สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 46 คน
มีรูปประจำตัว 40 คน
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
ณัฐนิชา ศักดิ์ศรี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรประภา เนื้อไม้  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document