สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 46 คน
มีรูปประจำตัว 39 คน
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิรประภา เนื้อไม้  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document