สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 45 คน
มีรูปประจำตัว 38 คน
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document