สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 44 คน
มีรูปประจำตัว 38 คน
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กลิ่นจันทร์ ช่อผกา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


Untitled Document