สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
มัณทนา ปันเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ผกาวรรณ ศรัทธานทท์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เตชิณี พลแสน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อรุณสิริ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรชิตา ปิงวงศ์ษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พรปวีณ์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปาลินธรา ทหารเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุจิตรา วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ผ่องพรรณ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document