สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ผกาวรรณ ศรัทธานทท์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ผ่องพรรณ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เตชิณี พลแสน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปาลินธรา ทหารเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
พรชิตา ปิงวงศ์ษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุจิตรา วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานธุรการ
อรุณสิริ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัณทนา ปันเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document