ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประธาน Service Plan สาขาบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
421 view