ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2560 โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิดการประชุม เพื่อสร้างระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่เข้มแข็ง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิก หมอครอบครัว (PCC) ปี 2560 ในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 300 คน
431 view