ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชรเปิดประชุมเชิงปฏิบัติ “การเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการใน Setting โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3”
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ “การเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการใน Setting โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3” ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เขตพื้นที่การประถมศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคให้กับโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูประถมศึกษา ครูผู้ช่วยเหลือนักเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 85 คน
320 view