ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรร่วมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีคุณมลวิภา กาศสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กล่าวรายงาน การจัดประชุมครั้งนี้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ผู้รับชอบงานพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอละ 1 ตำบล ครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ตำบลต้นแบบและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น 60 คน
485 view