ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรจัดประชุมพัฒนาและเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาและเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการตามระเบียบโดยเคร่งครัดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน
356 view