ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคปสจ.ประจำเดือนธันวาคม 2559 พร้อมมอบ โล่รางวัลการนำเสนอผลงานการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปรการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประเภทโปสเตอร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 3 ให้แก่นางทัศนีย์ คงไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน รางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation ให้แก่โรงพยาบาลคลองขลุงและมอบประกาศนียบัตรรางวัลผู้ก่อการดี Merit Maker ระดับทองแดง ให้แก่ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรีและอำเภอคลองลาน พร้อมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย
535 view