ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรร่วมกับสคร.3 นครสวรรค์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวชิปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) เพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและความรู้เรื่องโรคติดต่อ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา หัวหน้างาน PCM โรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 65 คน
461 view