ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ MIS ตาม KPI 96 ตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 12 มกราคม 2560 นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ MIS ตาม KPI 96 ตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงนโยบายระบบ MIS เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA งานสารสนเทศด้านสุขภาพ ไตรมาสแรก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(CIO) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 3
377 view