ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.35 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงาน ณ บริเวณต้นสักทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ผลกระทบและความสูญเสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชรจากทุกอำเภอรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,500 คน
493 view