ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่ายคปสอ.คลองลาน/ปางศิลาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.20 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่ายคปสอ.คลองลาน/ปางศิลาทอง ณ โรงพยาบาลคลองลาน เพื่อนิเทศติดตาม กำกับ กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดและปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
407 view