ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชากังราว(101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีการซักซ้อมการนำเสนอเสมือนจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
376 view