ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายผู้นำสุขภาพ (Health Leader)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายผู้นำสุขภาพ (Health Leader) ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างทักษะในการถ่ายทอดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน การบริโภคอาหาร การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ การนอนหลับและการดูแลสุขภาพในช่องปาก ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผู้นำสุขภาพ (Health Leader) จำนวนทั้งสิ้น 160 คน
469 view