ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
การประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย โฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย โฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
380 view