ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิด การประชุมโครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ และโครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรม – อารมณ์ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ(201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในงานส่งเสริมป้องกันปัญหาที่เชื่อมโยงกับการดูแลในระบบสาธารณสุขและเกิดการวางแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ในโรงเรียนคู่เครือข่ายตามบริบทในพื้นที่ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 52 คน
445 view