ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลกองทุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อผ่านการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ A ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบงานกองทุนของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 90 คน
410 view