ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านระบาด ซักซ้อมแนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย(ไข้เลือดออก/โรคติดเชื้อไวรัสซิกา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแพทย์หญิงดรุณี พุทธารี (ตันนิติศุภวงษ์) หัวหน้าหน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร (AFRIMS) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่าย ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
673 view