ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.35 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
369 view