ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ หอประชุมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้คือ “อสม.ชวนคนไทยลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 คน
578 view