ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อำเภอพรานกระต่าย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ วัดกุฏิการาม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งในปี 2560 นี้ มีหัวข้อกิจกรรมรณรงค์คือ "อสม.ชวนคนไทยลดภัย cvd เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" อำเภอพรานกระต่ายมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1,111 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน คือวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 479 คน
462 view