ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเกิดความพิการแต่กำเนิด มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 41 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 400 คน
344 view