ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการความร่วมมือ เพื่อการพัฒนารูปแบบระบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.20 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนารูปแบบระบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม วชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการและสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง จำนวนทั้งสิ้น 115 คน
454 view