ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิสภาอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะเสด็จมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)และทอดพระเนตรคณะเกษตรกรทำนาประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในห้วงวันที่ 18-20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ แปลงนาของเกษตรกร ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการถวายการรับเสด็จ(ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข) เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
306 view